Nadační listina

NADAČNÍ LISTINA

 Nadačního fondu DĚTI A RODINA

Preambule

My, kteří můžeme dát něco z našich přebytků, buďme sounáležití a pomozme lidem a dětem okolo nás, kteří jsou potřební.

Čl. 1 – Název a sídlo nadačního fondu

 1. Název nadačního fondu zní Nadační fond DĚTI A RODINA (dále jen „nadační fond“).
 2. Sídlem nadačního fondu je: Teplická 27/29, 405 02 Děčín IV

Čl. 2 – Zřizovatelé nadačního fondu

Zřizovatelé nadačního fondu jsou:
Mgr. Sofie Wernerová Dimitrovová r.č.———-, trvalý pobyt ——————-
a Ivana Poschová r.č.——————- trvalý pobyt ——————-

Čl. 3 – Účel zřízení nadačního fondu

Účelem nadačního fondu je :
a) pomoc osobám v aktuální osobní nouzi, kterou si sami nezavinily
b) pomoc při vzdělávání a výchově
c) pomoc v oblasti prevence závadového chování dětí a mládeže na základě positivního využití volného času a volnočasových aktivit
d) pomoc při řešení sociálních a zdravotních problémů
e) pomoc dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí zejména v Ústeckém kraji

Čl. 4 – Vklad zřizovatelů

1) Zřizovatelé vkládají do nadačního fondu majetkové vklady takto:
a) Wernerová peněžitý vklad ve výši 500 Kč (pět set korun českých)
b) Poschová peněžitý vklad ve výši 500 Kč (pět set korun českých )

Do vzniku nadačního fondu spravuje majetkové vklady zřizovatelů do nadačního fondu jako správce vkladu Mgr. Sofie Wernerová Dimitrovová r.č.——————-, bytem ——————-. Která majetkový vklad složí na bankovní účet zřízený pro nadační fond do 15 dnů od jeho vzniku.

Čl. 5 – Správní rada

1) Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu.
2) Správní rada je tříčlenná.
3) Právními členy správní rady byli jmenovány

Mgr. Sofie Wernerová Dimitrovová r.č.——————-, bytem ——————-
Kateřina Kafková r.č.——————- bytem ——————-
Michaella Elstnerová r.č. ——————- bytem ——————-

 1. Funkční období členů správní rady je pětileté, pro všechny členy se stanoví ve stejné délce.
 2. Všichni členové správní rady jsou voleni na návrh zřizovatelů. Opakovaná volba je možná.
 3. Předsedkyní správní rady je Mgr. Wernerová, která se sama nevzdá nebo nebude odvolána z důvodu zániku podmínek pro výkon funkce člena.
 4. Správní rada může odvolat člena správní rady pouze z důvodu stanovených zákonem.
 5. Správní rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jednání nadpoloviční většina jejich členů.
 6. Jménem nadačního fondu jedná předseda správní rady. Podepisuje se za nadační fond děje tak, že k vytištěnému nebo podepsanému jménu připojí předseda správní rady svůj podpis.
 7. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených ji zákonem a dále to:

a) schválení nadačních příspěvků,

b) plánu akcí nadačního fondu,

c) prodeji nemovitého majetku nadačního fondu, nebo pronájmu nemovitého majetku nadačního fondu na dobu delší než jeden rok.

d) stanoví pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu a to jednou za pět let.

e) změna počtu členů správní rady na návrh předsedy správní rady.

f) zřízení funkce ředitele nadačního fondu, o rozsahu jeho plných moci a výši jeho odměny.

g) vytvoření pracovních, poradních a iniciačních orgánů nadačního fondu.

h) vydání vnitřních řádů nadačního fondu.

Čl. 6 – Revizor

 1. Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu ve smyslu ustanovení zákona č.227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.
 2. Revizorem nadačního fondu je : Pavel Werner bytem —————-, r.č.——————
 3. Funkční období revizora je pětileté.

Čl. 7 – Náklady na správu nadačního fondu

Pravidlo pro omezení nákladů nadačního fondu související se správou nadačního fondu bude stanoveno statutem nadačního fondu.

Čl. 8 – Podmínky pro poskytování nadačního příspěvku.

1. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rady.
2. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.
3. Poskytování nadačních příspěvků:
– osobám splňující účel nadačního fondu
– na základě návrhů – členů správní rady, na základě informací sociálních, zdravotních a vzdělávacích institucí, sdělovacích prostředků
4. Podmínky pro poskytnutí nadačního příspěvku a okruh osob, kterým bude možné nadační příspěvek poskytnout, budou stanoveny statutem nadačního fondu.

Čl. 9 – Výroční zpráva

 1. Nadační fond vypracovává výroční zprávu každoročně do 31.12.
 2. Výroční zpráva bude uložena u rejstříkového soudu. Zpřístupněna bude též v sídle nadačního fondu v úředních hodinách.

Čl. 10 – Závěrečná ustanovení

 1. Bližší podrobnosti o činnosti a struktuře nadačního fondu budou uvedeny ve Statutu nadačního fondu.
 2. Ve věcech neupravených touto nadační listinou a statutem se právní poměry nadačního fondu řídí zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Tato nadační listina je vyhotovena v šesti stejnopisech z nichž po jedné obdrží každý ze zřizovatelů, dva budou založeny v dokumentaci nadačního fondu a dva přiloženy k návrhu na zápis nadačního fondu do nadačního rejstříku.

Zřizovatelé prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich svobodné a pravé vůle, že nebyla uzavřena v tísni , ani za nápadně nevýhodných podmínek, jako výraz souhlasu s textem smlouvy připojují své podpisy.

V Děčíně dne 10.11.2010